Видео семинари по счетоводство

Нова система за обучаване отскоро предлага на счетоводителите модерен и удобен начин за поддържане на професионалната форма и информираност. Accounting Seminars е платформа на която могат да се гледат семинари по счетоводство, онлайн през браузър, без да се инсталира нищо или пък други софтуерни трудности. Ето как изглеждат видеата:Преглед на някой от темите на семинарите:

Общи принципи на ДДС

Неспецифичен обзор върху проблемите с ДДС. Тази тема предизвиква интереса на всички - на практикуващите счетоводители и на всички желаещи да вникнат по-задълбочено в начина на функциониране на ДДС. Темата е разгледана от общоикономическа гледна точка, като на места са застъпени потребителски, юридически предприемачески гледни точки. Всеки, запознал се с принципите на ДДС, ще може да различава ДДС – такова каквото е и каквото би трябвало да бъде.
Често срещани примери и въпроси от практиката:
• Кога доброволното регистриране по ЗДДС е препоръчително за малките фирми?
• Фирма от ЕС закупува чрез ВОП стока. Част от покупката е стока, а друга част е мостра. Фирмата купивач не начислява ДДС на мострите. Мострите предоставя на търговец на дребно, който ги продава като обикновени стоки. Какво ДДС е необходимо да начисли търговеца на дребно? Необходима ли ще е поправка на ДДС по веригата на придобиване?
• Как ДДС-то влияе върху печалбите и приходите на една фирма?
• Кога ДДС е разход?
• За лек автомобил със сертификат N1 имаме ли право на данъчен кредит?

Място на изпълнение (МИ) на доставките по ЗДДС

Систематизиран преразказ на материята отнасяща се за МИ на доставките в контекста на международната търговия със услуги и стоки. Семинарът стартира с дискусия за видовете доставки от според ДДС и свързани с темата характеристики на ДДС като данък.
Разгледани са в последователност следните въпроси:
• Държави, в които е дължимо ДДС - определяне;
• Различия между услуги и стоки за смисъла на уточняване МИ;
• МИ на доставка на стоки - общ принцип;
• Промени в принципа на доставка на стоки – ВОД и ВОП, доставяне с инсталиране и монтаж, тристранни операции, отдалечени продажби,;
• Определение за МИ на доставка на услуги;
• Промени в принципа за доставка на услуги – услуги обвързани с недвижими имоти; организиране на събития; транспортни услуги; услуги за лица, намиращи се извън ЕС; наем на транспортни средства;

Данъчна основа (ДО) за начисляване на ДДС

Темата за ДО е основна за правилното образуване на ДДС, което е дължимо по доставката. Възникналите проблеми са изяснени с многобройни практически примери.
Обърнато е внимание на следните въпроси:
• Същност и смисъл на уточняването на данъчната основа;
• Елементи на ДО – практика, проблеми, решения;
• Правене на разлика между суми, на които се начислява ДДС и такива, на които не се.;
• Финансирания и субсидии, такси и данъци, опаковъчни материали, съпътстващи разходи, гаранционно обслужване, намаления и отстъпки, неустойки и лихви, разходи по изплащания от чуждо име, сделки за лизинг;
• ДО при бартер;
• ДО при услуги с постоянно изпълнение;
• Последваща промяна на ДО – документиране и случаи;
• Ограничения на ДО – себестойност, стойност на придобиване, пазарна цена, направени преки разходи.
• Обстоятелства, при които пазарната цена се прилага като ДО при покупко-продажба между свързани лица.