Как е възникнало счетоводството

Счетоводството е много стара професия, която е с дълголетна история, а нейните корени датират от повече от седем хиляди години.

По време на индустриалната революция, счетоводната професия става все по-съществена за всяка една стопанска дейност. В течение на времето счетоводната професия се модернизира и заема своето място във всяка фирма, като става наложителен елемент на абсолютно всеки бизнес. В днешни дни нито една стопанска дейност не може да съществува както технически, така и чисто законово, без съдействието на специалист по счетоводство. По този начин счетоводната професия се наложи като една от най-авторитетните, сложни и отговорни професии.

Основната дейност на всеки един счетоводител предполага, за малко време да се обработят значителен обем данни, като се представят в разбираем и опростен вид на ръководството на компанията, която му е възложила задачата, за да може да се предприеме успешното управленско решение. Вън от това, входящите стопанствени данни и счетоводни документи е нужно да се класифицират, обработят и обобщят във удобна за държавните институции, инвеститори, статистически служби, банки и др. форма, която те да получават в строго дефинирани срокове. Това е и първоизточникът на голямата отговорност, която всеки ден съпътства дейността на голяма част от счетоводителите. Една допусната минимална грешка, неточност или закъснение в сроковете, може да доведе до отрицателни последствия върху компанията, заради неправилно предприето управленско решение или воден данъчна и счетоводна политика, която е оптимална, да доведе до санкции и глоби от институциите на държавата, да причини негативен кредитен имидж и други.

Поради тези причини счетоводството е изключително трудно, изисква значителен опит и квалификация, както и постоянно анализиране и следене на абсолютно всички всички законови промени. Това може да стане и като се посещават често семинари по счетоводство, които могат да помогнат и в решаването на срещнати казуси. Освен това всеки един, упражняващ счетоводната професия, трябва да е запознат в детайли с бизнес естеството на сферата, на която води счетоводна отчетност и да се ползва с уважение и доверие от управленския екип.