сряда, 28 юли 2010 г.

По емисии на метан България е на 61-во място

Според проучване на Агенцията по опазване на околната среда относно наличието на антропогенни емисии на парникови газове различни от въглероден двуокис в световен мащаб България заема 61-во място по антропогенни емисии на метан.
Най-голям процент за генериране на метанови емисии се генерира от сметищата - цели 44%. Силни замърсители на околната среда с вредни газове са също замеделието (обработка на тор), въгледобива и системите за природен газ и нефт.